หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-5-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10105.01 ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 1. สำรวจและตรวจสอบความต้องการของผู้ป่วยและญาติในหน่วยงาน 10105.01.01
10105.01 ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการบริการของหน่วยงาน 10105.01.02
10105.01 ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 3. ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 10105.01.03
10105.01 ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 4. ประเมินการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน 10105.01.04
10105.01 ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน 5. ดำเนินการประเมินด้านต่างๆ อย่างมีระบบ 10105.01.05
10105.02 จัดทำรายงานการประเมินภายใน 1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินต่างๆ 10105.02.01
10105.02 จัดทำรายงานการประเมินภายใน 2. สรุปและจัดทำรายงานการประเมินภายในหน่วยงาน 10105.02.02
10105.03 ประสานงานด้านคุณภาพระหว่างส่วนงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 10105.03.01
10105.03 ประสานงานด้านคุณภาพระหว่างส่วนงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 10105.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ