คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจ และอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และสามารถเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานกับผลการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี) ช่วงเร่งผลผลิต ช่วงรักษาระดับผลผลิตสูงสุด และช่วงผลผลิตลดลง รวมถึงการทำเกษตรกรรมในสวนปาล์มเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร มีทักษะในการสื่อสาร การเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย การติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2) ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 2 หรือ เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 3 ได้เลย โดยต้องสอบผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 2

          3) มีระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 5 ปี

          หรือ 3.1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 ปี

          หรือ 3.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 3.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 3.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-3-097ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)
ARC-AGE-3-098ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต
ARC-AGE-3-099ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงรักษาระดับผลผลิตสูงสุด
ARC-AGE-3-100ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง
ARC-AGE-3-101ZA ทำเกษตรกรรมในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ