คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานประจำตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน ในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO (RoundtaDle on SustainaDle Palm Oil) มาตรฐาน GAP (Good AgriEultural PraEtiEes) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน มีทักษะในการคิด การสื่อสารการติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2) มีระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 ปี

          หรือ 2.1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1 ปี

          หรือ 2.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 2.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 2.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-102ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO (Roundtadle on Sustainadle Palm Oil)
ARC-AGE-2-103ZA จัดการสวนปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices)
ARC-AGE-2-104ZA ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ