หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-097ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี) โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมัน การเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมัน การกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน และการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต และมีทักษะได้แก่ สามารถดำเนินการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันในช่วงก่อนให้ผลผลิต หักช่อดอกปาล์มน้ำมันเพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง สามารถกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISEO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B2101 ปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายหลักการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2101.01 82881
B2101 ปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) อธิบายวิธีการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2101.02 82882
B2101 ปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) จัดเตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ใช้ในการปลูกซ่อมในช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2101.03 82883
B2101 ปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันในช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2101.04 82884
B2101 ปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 5) ดำเนินการปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมันในช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2101.05 82885
B2102 เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายหลักการหักช่อดอกปาล์มน้ำมันทิ้งช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2102.01 82886
B2102 เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการหักช่อดอกปาล์มน้ำมันทิ้งช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2102.02 82887
B2102 เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) หักช่อดอกปาล์มน้ำมันทิ้งช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2102.03 82888
B2102 เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) ไม่ตัดแต่งทางปาล์มน้ำในช่วงก่อนให้ผลผลิต B2102.04 82889
B2103 กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายชนิดหรือประเภทวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2103.01 82890
B2103 กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) อธิบายวิธีกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตแต่ละชนิดได้ B2103.02 82891
B2103 กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) เลือกวิธีการกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม B2103.03 82892
B2103 กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2103.04 82893
B2103 กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 5) กำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2103.05 82894
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายประเภทและสูตรของปุ๋ยที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อดินและอายุปาล์มน้ำมันที่ใช้ในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2104.01 82895
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2104.02 82896
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) อธิบายช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2104.03 82897
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) อธิบายลักษณะอาการขาดปุ๋ยของปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2104.04 82898
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 5) อธิบายปริมาณในการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อดิน และอายุปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2104.05 82899
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 6) เลือกประเภทของปุ๋ยที่ใช้ในสวนปาล์มช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม B2104.06 82900
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 7) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2104.07 82901
B2104 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 8) ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม B2104.08 82902
B2105 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายหลักการรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2105.01 82903
B2105 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) อธิบายวัสดุคลุมดินที่ใช้ในการรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2105.02 82904
B2105 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) เลือกวัสดุคลุมดินที่นำมาใช้ในการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม B2105.03 82905
B2105 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) เตรียมวัสดุคลุมดินที่นำมาใช้ในการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2105.04 82906
B2105 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 5) ดำเนินการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตด้วยวัสดุที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง B2105.05 82907
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 1) อธิบายโรคปาล์มน้ำมันที่เกิดในสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2106.01 82908
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 2) อธิบายชนิดของแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2106.02 82909
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 3) อธิบายและจำแนกชนิดและลักษณะของหนูศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2106.03 82910
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 4) อธิบายวิธีป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้ B2106.04 82911
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2106.05 82912
B2106 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต 6) ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2106.06 82913

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และปฏิบัติจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)
2) มีทักษะในการสังเกต ตัดสินใจเลือก และดำเนินการปฏิบัติจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)
3) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถอธิบายการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี) ได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) มีความรู้ในกระบวนการในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)
2) มีความรู้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการกำจัดวัชพืช วิธีการใส่ปุ๋ย วิธีการรักษาความชื้น และวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (PerformanEe Eriteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (PerformanEe EvidenEe)
                    1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2) หลักฐาน/เอกสารการผ่านการอบรม
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge EvidenEe)
                    1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
                    2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3) ผลการสอบข้อเขียน
                    4) หลักฐานวุฒิการศึกษา
                    5) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
                    2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพและระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
                    3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด
          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินการจากการปฏิบัติจริง
                    2) พิจารณาหลักฐานความรู้ การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)


          ขอบเขต (Range Statement) อธิบายถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ระบุองค์ประกอบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปให้มีความเหมาะสม โดยต้องดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แผนการดำเนินงาน และนโยบายของเจ้าของและผู้ประกอบการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต ซึ่งต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง          (ก) คำแนะนำ

                    N/A

          (ข) คำอธิบายรายละเอียด
                    1) การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนให้ผลผลิต เป็นการบริหารจัดการสวนปาล์มตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วงระยะดังกล่าวจะใช้เวลา 30-36 เดือนหลังจากปลูก ซึ่งการจัดการในช่วงนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของปาล์มน้ำมัน เน้นการเจริญเติบโตของลำต้นและจำนวนประชากรปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูก
                    2) การปลูกซ่อมต้นปาล์มน้ำมัน เมื่อพบต้นปาล์มที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืช และต้นที่กระทบกระเทือนจาการขนส่งหรือการปฏิบัติอย่างรุนแรง ตลอดจนต้นผิดปกติจะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด ดังนั้นควรเตรียมต้นกล้าไว้สำหรับปลูกซ่อมประมาณร้อยละ 5 ของต้นกล้าที่ต้องการใช้ปลูกจริง โดยดูแลรักษาไว้ในถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 15 x 18 นิ้ว ต้นกล้าจะมีอายุระหว่าง 12-18 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ต้นกล้าที่นำไปปลูกซ่อมมีขนาดใกล้เคียงกับต้นกล้าในแปลงปลูกจริง และควรดำเนินการปลูกซ่อมภายใน 1 ปีของการปลูก
                    3) การเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นปาล์มน้ำมัน เป็นการควบคุมให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตทางลำต้นให้มากที่สุด โดยการหักช่อดอกทิ้ง และไม่ตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันในช่วง 1-3 ปีแรก เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการสร้างอาหารและนำไปใช้ในการเติบโตของลำต้นให้มากที่สุด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ต้นปาล์มน้ำมัน เป็นการเตรียมต้นปาล์น้ำมันให้พร้อมก่อนการให้ผลผลิต
                    4) วิธีการกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
                              - การใช้แรงงานคน กำจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต้นเหมาะกับปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ อายุไม่ถึง 6 เดือน และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ย โดยใช้จอบถาก ขุด ทำลายวัชพืชส่วนที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน หรือใช้มีดฟันวัชพืช และพืชคลุมที่ขึ้นบริเวณโคนต้น หรือตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า 1-2 เดือนต่อครั้ง และต้องกำจัดสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้วัชพืชขึ้นพันต้น ปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 1 ปี กำจัดวัชพืช 2-3 เดือนต่อครั้งในฤดูฝน และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ย หรือยึดหลัก เมื่อมีวัชพืชขึ้นปกคลุมประมาณ 50-60% ต้องรีบกำจัดก่อนจะขึ้นหนาแน่น และก่อนออกดอก
                              - ใช้สารกำจัดวัชพืช ควรใช้กับปาล์มน้ำมันปลูกใหม่อายุเกิน 6 เดือน ถ้าพ่นในขณะที่ต้นยังเล็กจะเป็นอันตรายต่อต้นปาล์มน้ำมันได้ สารกำจัดวัชพืชที่ใช้บริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันอายุเกิน 6 เดือน
                    5) การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็ว การใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตที่สูง และสม่ำเสมอในระยะต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีต้องคำนึงถึงชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้องจากในดินแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน การใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
                    6) การรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน โดยการใช้วัสดุคลุมบริเวณโคนต้น อาจนำทะลายเปล่าที่ได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเศษพืชมาปกคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นในดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและฮิวมัสให้แก่ดิน เมื่อเกิดการย่อยสลายจะช่วยปรับโครงสร้างดินยึด และชะลอการชะล้างปุ๋ยออกนอกเขตรากปาล์มน้ำมัน รักษากิจกรรมและความมีชีวิตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน รวมทั้งยังสามารถป้องกันวัชพืชงอกบริเวณโคนต้นอีกด้วย ซึ่งการคลุมโคนควรคลุมให้ห่างจากโคนต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 30 เซนติเมตร
                    7) การป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน เป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง และหนูศัตรูปาล์มน้ำมัน ที่จะเข้าทำลายหรือทำให้เกิดผลเสียกับราก ลำต้น ใบ ทางใบ ดอก ทะลาย และผลปาล์มน้ำมัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
          2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์
          3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ