หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-100ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 1) อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้ B2401.01 82954
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้ B2401.02 82955
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง B2401.03 82956
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 4) เตรียมและส่งตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง B2401.04 82957
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 5) ใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2401.05 82958
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 6) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2401.06 82959
B2401 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 7) ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม B2401.07 82960
B2402 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 1) อธิบายวิธีการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้ B2402.01 82961
B2402 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 2) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2402.02 82962
B2402 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 3) ดำเนินการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2402.03 82963
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 1) อธิบายโรคปาล์มน้ำมันที่เกิดในสวนปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้ B2403.01 82964
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 2) อธิบายชนิดของแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้ B2403.02 82965
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 3) อธิบายและจำแนกชนิดและลักษณะของหนูศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้ B2403.03 82966
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 4) อธิบายวิธีป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้ B2403.04 82967
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2403.05 82968
B2403 ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง 6) ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง B2403.06 82969
B2404 วางแผนปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่า 1) อธิบายรูปแบบการปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้ B2404.01 82970
B2404 วางแผนปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่า 2) อธิบายวิธีการทำลายต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้ B2404.02 82971
B2404 วางแผนปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่า 3) กำหนดรูปแบบการปลูกทดแทนและวิธีการทำลายต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม B2404.03 82972

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง

        0.1 1) อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้

        0.2 2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้

        0.3 3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง

        0.4 4) เตรียมและส่งตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง

        0.5 5) ใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

        0.6 6) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

        0.7 7) ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

    1.ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง

        0.8 1) อธิบายวิธีการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้

        0.9 2) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

        0.10 3) ดำเนินการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

    1.ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลง

        0.11 1) อธิบายโรคปาล์มน้ำมันที่เกิดในสวนปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้

        0.12 2) อธิบายชนิดของแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้

        0.13 3) อธิบายและจำแนกชนิดและลักษณะของหนูศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้

        0.14 4) อธิบายวิธีป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้

        0.15 5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

        0.16 6) ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงผลผลิตลดลงได้อย่างถูกต้อง

    1.วางแผนปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่า

        0.17 1) อธิบายรูปแบบการปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้

        0.18 2) อธิบายวิธีการทำลายต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้

        0.19 3) กำหนดรูปแบบการปลูกทดแทนและวิธีการทำลายต้นปาล์มน้ำมันเก่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ