หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-098ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน การรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน และการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต และมีทักษะได้แก่ สามารถใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ดำเนินการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISEO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 1) อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้ B2201.01 82914
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้ B2201.02 82915
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง B2201.03 82916
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 4) เตรียมและส่งตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อย่างถูกต้อง B2201.04 82917
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 5) ใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2201.05 82918
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 6) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2201.06 82919
B2201 ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 7) ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม B2201.07 82920
B2202 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 1) อธิบายวิธีการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2202.01 82921
B2202 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 2) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2202.02 82922
B2202 ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 3) ดำเนินการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2202.03 82923
B2203 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 1) อธิบายหลักการรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2203.01 82924
B2203 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 2) อธิบายวัสดุคลุมดินที่ใช้ในการรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2203.02 82925
B2203 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 3) เลือกวัสดุคลุมดินที่นำมาใช้ในการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างเหมาะสม B2203.03 82926
B2203 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 4) เตรียมวัสดุคลุมดินที่นำมาใช้ในการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2203.04 82927
B2203 รักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 5) ดำเนินการคลุมดินในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตด้วยวัสดุที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง B2203.05 82928
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 1) อธิบายโรคปาล์มน้ำมันที่เกิดในสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2204.01 82929
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 2) อธิบายชนิดของแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2204.02 82930
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 3) อธิบายและจำแนกชนิดและลักษณะของหนูศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2204.03 82931
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 4) อธิบายวิธีป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้ B2204.04 82932
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2204.05 82933
B2204 ป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต 6) ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง B2204.06 82934

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และปฏิบัติจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต
2) มีทักษะในการสังเกต ตัดสินใจเลือก และดำเนินการปฏิบัติจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต
3) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถอธิบายการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิตได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) มีความรู้ในกระบวนการในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต
2) มีความรู้ในการตัดสินใจเลือกเขตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (PerformanEe Eriteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (PerformanEe EvidenEe)
                    1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2) หลักฐาน/เอกสารการผ่านการอบรม
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge EvidenEe)
                    1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
                    2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3) ผลการสอบข้อเขียน
                    4) หลักฐานวุฒิการศึกษา
                    5) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
                    2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพและระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
                    3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด
          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินการจากการปฏิบัติจริง
                    2) พิจารณาหลักฐานความรู้ การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)


          ขอบเขต (Range Statement) อธิบายถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  ระบุองค์ประกอบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปให้มีความเหมาะสม โดยต้องดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แผนการดำเนินงาน และนโยบายของเจ้าของและผู้ประกอบการจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงเร่งผลผลิต ซึ่งต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
          (ก) คำแนะนำ
                    N/A
          (ข) คำอธิบายรายละเอียด
                    1) การจัดการสวนปาล์มช่วงเร่งผลผลิต เป็นการบริหารจัดการหลังจากปาล์มมีอายุมากกว่า 36 เดือน ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่ปาล์มให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของปาล์ม ซึ่งระยะเวลาช่วงนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเทคนิคในการจัดการของแต่ละบุคคล และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก รวมถึงการให้ปัจจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตที่แตกต่างกัน
                    2) การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่มองเห็นได้ที่ต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับการใส่ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสม
                    3) การตัดแต่งทางใบ เป็นการบริหารจัดการในช่วงที่ปาล์มน้ำมันมีทางใบยาวคลุมพื้นที่ ทำให้มีการซ้อนทับของทางใบ การเก็บทางใบไว้มากเกินไปจะมีผลเสียมากกว่าผลดี เนื้องจากหากมีการบังแสงของใบจะทำให้การสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาใบปาล์มน้ำมันไว้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยทั่วไปควรเก็บทางใบที่รองทะลายไว้ 2-3 ทางใบ
                    4) การรักษาความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน โดยการใช้วัสดุคลุมบริเวณโคนต้น อาจนำทะลายเปล่าที่ได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเศษพืชมาปกคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นในดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและฮิวมัสให้แก่ดิน เมื่อเกิดการย่อยสลายจะช่วยปรับโครงสร้างดินยึด และชะลอการชะล้างปุ๋ยออกนอกเขตรากปาล์มน้ำมัน รักษากิจกรรมและความมีชีวิตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน รวมทั้งยังสามารถป้องกันวัชพืชงอกบริเวณโคนต้นอีกด้วย ซึ่งการคลุมโคนควรคลุมให้ห่างจากโคนต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 30 เซนติเมตร                    5) การป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน เป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง และหนูศัตรูปาล์มน้ำมัน ที่จะเข้าทำลายหรือทำให้เกิดผลเสียกับราก ลำต้น ใบ ทางใบ ดอก ทะลาย และผลปาล์มน้ำมัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
          2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์
          3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ