คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการวางแผนการรับและการขนส่ง ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ รวมถึงการจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ การปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศโดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. มีการวางแผนการรับและการขนส่งพัสดุและสิ่งของ พัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

5. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 4

  2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

  2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 3 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 3 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-4-037ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-039ZA จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
LOG-SHB-4-043ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-050ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-052ZA จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
LOG-SHB-4-055ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-032ZA วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-035ZA วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-045ZA วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-048ZA วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ