คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนโดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน

2. มีทักษะการอ่านและสื่อสารในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

3. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1

  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

  1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 ผู้ขอเข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวน 12 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-1-001ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
LOG-SHB-1-001ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-033ZA รับพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-1-036ZA ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
LOG-SHB-1-040ZA ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
LOG-SHB-1-041ZA รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
LOG-SHB-1-046ZA รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-1-049ZA ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
LOG-SHB-1-053ZA ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ