คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ คัดแยกพัสดุและสิ่งของด่วน รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน การส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัดโดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข

2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

4. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 2

  2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 14 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 1 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

  2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-2-000ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-000ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-033ZA รับพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-036ZA ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
LOG-SHB-2-046ZA รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-049ZA ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
LOG-SHB-2-031ZA ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-034ZA คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-038ZA รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
LOG-SHB-2-042ZA ส่งมอบเอกสาร พัสดุด่วน และเงินให้กับต้นสังกัด
LOG-SHB-2-044ZA ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-047ZA คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-2-051ZA รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
LOG-SHB-2-054ZA ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ