คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะฝีมือในการสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน และจัดการเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้ควบคุม มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ มีทักษะเรื่องความปลอดภัย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ปรับตัวเข้ากับสังคม และสภาพแวดล้อม วิเคราะห์และแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์

          2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

          หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-067ZA สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
ARC-AGE-2-071ZA จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ