คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระด้วยตนเอง นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนได้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนมีการประเมินผลการทางานของตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์

          2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 6 ปี

          หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 9 ปี

          3) ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ชั้น 3 อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 3

          หรือเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 4 ได้เลย โดยต้องสอบหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย

          P1 สร้างโรงเรือนเพาะกล้าสำหรับปาล์มน้ำมัน

          P2 จัดการเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

          และ ชั้น 3 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย

          P11 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

          P13 ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery)

          P14 ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery)

          P15 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันผิดปกติ (Culling)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-4-072ZA จัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ