หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-071ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเคลื่อนย้ายหลังการผลิตโดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และวิธีการเคลื่อนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) และระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะที่เหมาะสมของพาหนะแต่ละชนิดในการขนส่ง และต้องมีทักษะระดับกึ่งฝีมือที่สามารถปฎิบัติงาน วางแผน และย้ายกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก  สามารถเลือกพาหนะ จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันในพาหนะขนส่ง คลุมพาหนะขนส่ง และเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันลงจากพาหนะขนส่งไปยังแปลงปลูกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักการขนส่ง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
P161 เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันภายในแปลงกล้า 1. อธิบายหลักการและวิธีการเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) ได้อย่างถูกต้อง P161.01 70083
P161 เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันภายในแปลงกล้า 2. อธิบายหลักการและวิธีการย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) ได้อย่างถูกต้อง P161.02 70084
P161 เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันภายในแปลงกล้า 3. วางแผนการย้ายและกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก P161.03 70085
P161 เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันภายในแปลงกล้า 4. ย้ายกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก P161.04 70086
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 1. เคลื่อนย้ายถุงกล้าปาล์มน้ำมันไปยังรถหรือพาหนะขนส่ง P162.01 70087
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 2. จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันบนรถหรือพาหนะขนส่ง P162.02 70088
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 3. คลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน P162.03 70089
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 4. เคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมันลงจากรถหรือพาหนะขนส่งไปยังแปลงปลูก P162.04 70090
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 5. อธิบายลักษณะที่เหมาะสมของพาหนะแต่ละชนิดในการขนส่ง P162.05 70091
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 6. เลือกพาหนะขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย P162.06 70092
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 7. จัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการขนส่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม P162.07 70093
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 8. เลือกอุปกรณ์คลุมพาหนะได้อย่างเหมาะสม P162.08 70094
P162 ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันไปยังแหล่งใช้งานได้อย่างถูกวิธี 9. ขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างปลอดภัย P162.09 70095

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


            1) มีทักษะในการขนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก
            2) มีทักษะในการเลือกพาหนะขนส่งได้ที่เหมาะสม
            3) มีทักษะในการย้ายถุงกล้าปาล์มน้ำมันไปยังรถหรือพาหนะขนส่ง
            4) มีทักษะในการจัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมันบนรถหรือพาหนะขนส่ง
            5) มีทักษะในการคลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมัน
            6) มีทักษะในการยกถุงกล้าปาล์มน้ำมันลงจากรถหรือพาหนะขนส่ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


            1) มีความรู้ในการขนย้ายและขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างปลอดภัย
            2) มีความรู้ในการเลือกพาหนะขนส่งที่เหมาะสม
            3) มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
            4) มีความรู้ในเรื่องการวางกล้าเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
            5) มีความรู้ในการคลุมรถหรือพาหนะขนส่งขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อไม่ให้กล้าปาล์มน้ำมันเสียหาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
              1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน
              2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
              3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
              1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
              2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์
              3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน              1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน              2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน              3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด 


15. ขอบเขต (Range Statement)

              1) การย้ายกล้า หมายถึง การย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในแปลงเพาะกล้าเพื่อเตรียมดำเนินการขนส่ง              2) การขนส่งกล้า คือ การนำกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักออกจากแปลงเพาะกล้าไปยังผู้ซื้อหรือแหล่งรับซื้อ              3) การจัดเรียงกล้าปาล์มน้ำมัน คือ การจัดเรียงต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อให้สามารถบรรทุกต้นกล้ามากที่สุดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง              4) อุปกรณ์คลุมพาหนะ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคลุมพาหนะในการขนส่งกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีลักษณะที่สามารถระบายอากาศได้เพื่อป้องกันการเสียหายจากลมขณะขนส่ง              5) แหล่งใช้งานกล้าปาล์ม โดยหลังจากกล้าปาล์มในระยะอนุบาลหลักพร้อมใช้งานแล้ว จะดำเนินการขนส่งไปยังสวนหรือแหล่งรับซื้อ ซึ่งต้องมีกระบวนการขนย้ายที่ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกล้าปาล์มที่พร้อมปลูก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
          2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์
          3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ          4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ