Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
1
2
3
จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต
4
5

ยินดีต้อนรับ