สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต
ระดับการทำงานพื้นฐาน (Basic Level) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับการทำงานขั้นกลาง (Intermediate Level) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับการทำงานขั้นสูง (Advance Level) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ