คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              สามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านการลำเลียงและระบบลำเลียงวัตถุดิบ ควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควบคุมการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฝ่ายลำเลียงวัตถุดิบ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของระบบและปัญหา ควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตทั้งหมด ตรวจสอบ/บันทึก/รายงานสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานความร้อน วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการผลิตและใช้พลังงานความร้อน จัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบของกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานความร้อนให้เป็นไปตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน บันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง สามารถออกแบบแผนประเมิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง จัดทำแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

   หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

   หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

   หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-4-009ZA วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-4-013ZA ควบคุมดูแลเครื่องกำจัดฝุ่น
GPW-GEN-4-015ZA ควบคุมระบบจ่ายไอน้ำ
GPW-GEN-4-016ZA การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
GPW-GEN-4-017ZA
GPW-GEN-4-028ZA วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-4-036ZA ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ