คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           สามารถเตรียมกระบวนการป้อน และกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงสู่กระบวนการผลิตความร้อน ติดต่อประสานงานด้านวัตถุดิบกับฝ่ายบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระบบลำเลียงวัตถุดิบ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่วนผสมเพื่อส่งวิเคราะห์ตามข้อกำหนด สามารถควบคุม/ปรับแต่ง การเผาไหม้ให้สมบูรณ์และมีเสถียรภาพเสมอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเบื้องต้น และปฏิบัติงานการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตามแผนการบำรุงรักษา ควบคุมและตรวจเช็คการทำงานของหม้อไอน้ำและระบบน้ำ ตรวจสอบ/ทดลองการทำงานของระบบ Safety ของหม้อไอน้ำเป็นประจำ ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิต โดยรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

           ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-3-007ZA ดูแลการผสมวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-008ZA ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-009ZA วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-010ZA ควบคุมการทำงานระบบห้องเผาไหม้
GPW-GEN-3-011ZA ควบคุมการทำงานระบบหม้อไอน้ำ
GPW-GEN-3-012ZA ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า
GPW-GEN-3-014ZA ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-3-023ZA เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหากระบวนการผลิตความร้อน
GPW-GEN-3-036ZA ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ