คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถทดสอบ ออกแบบและทำการฝึกในนักกีฬาและบุคคลกลุ่มพิเศษ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย โดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ และแก้ปัญหาทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/ องค์กรระดับชาติ/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และ เป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกายออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และนักกีฬาได้โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ปี หรือ 3. สอบผ่านและปฏิบัติงานเป็น “ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4”มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 4. เป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกายและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1.มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือ 2.มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 3. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 4. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ 5. ในกรณีที่ได้คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4 มาแล้ว ให้เข้ารับการประเมินเฉพาะหน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 10105 แปลผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 10203 ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล 10204 ฝึกการออกกำลังกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ 10205 ฝึกนักกีฬา 10302 ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ 10303 ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬา 10305 ประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายและการฝึก 10402 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10410 ปฏิบัติงานช่วยการทำวิจัยหรือบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10501 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ 10502 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-SPS-5-001ZA คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
SPT-SPS-5-002ZA ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
SPT-SPS-5-003ZA ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา
SPT-SPS-5-004ZA ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
SPT-SPS-5-006ZA นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย
SPT-SPS-5-011ZA ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไป
SPT-SPS-5-015ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
SPT-SPS-5-020ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-SPS-5-021ZA พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
SPT-SPS-5-007ZA นำการออกกำลังกายกลุ่มแบบผสมผสาน
SPT-SPS-5-005ZA แปลผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
SPT-SPS-5-008ZA ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล
SPT-SPS-5-009ZA ฝึกการออกกำลังกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ
SPT-SPS-5-010ZA ฝึกนักกีฬา
SPT-SPS-5-012ZA ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
SPT-SPS-5-013ZA ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬา
SPT-SPS-5-014ZA ประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายและการฝึก
SPT-SPS-5-016ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPT-SPS-5-018ZA ปฏิบัติงานช่วยการทำวิจัยหรือบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0127-A : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ