คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 จะสามารถปฎิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถกำหนด process design และ Die layout ตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

2. การทำงานเป็นทีม

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย ได้แก่ 101M08 และ 101C03 หน่วยสมรรถนะทางเลือก 2 หน่วย ได้แก่ 101M09 หรือ 101M10

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-4-008ZA กำหนด Process Design และDie Layout
MLD-DMT-4-009ZA ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive ซับซ้อน
MLD-DMT-4-010ZA ออกแบบแม่พิมพ์ Single แบบซับซ้อน (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
MLD-DMT-4-023ZA วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ