คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 จะสามารถปฎิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะพื้นฐาน กำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้และรู้จักประเภทของวัสดุชิ้นงาน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

2. การทำงานเป็นทีม

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย ได้แก่ 101M03 101M06 และ101M07 หน่วยสมรรถนะทางเลือก 2 หน่วย ได้แก่ 101M04 หรือ 101M05

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-3-003ZA ออกแบบแม่พิมพ์ Single
MLD-DMT-3-004ZA ออกแบบแม่พิมพ์ Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)
MLD-DMT-3-005ZA ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
MLD-DMT-3-006ZA กำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
MLD-DMT-3-007ZA จำแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Workpiece Material)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ