คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training) ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการฝึกอบรม การฝึกอบรมหน้างาน และการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 3 หรือเทียบเท่าหรือ - ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึก ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) เกณฑ์การประเมิน • ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทุกหน่วย 3) อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ - แสดงหลักฐานว่าได้ทำหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EDS-ZZZ-3-001ZA วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
EDS-ZZZ-3-009ZA เตรียมการฝึกอบรม
EDS-ZZZ-3-010ZA ฝึกอบรมหน้างาน
EDS-ZZZ-3-013ZA พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม

ยินดีต้อนรับ