คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา การนิเทศการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการระดับ 3 และ 4 ได้ กล่าวคือ มีสมรรถนะจะเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ (Master Trainer) ที่ให้การฝึกอบรมในรูปแบบ Training The Trainer ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ วิเคราะห์สถานประกอบการ ฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา พัฒนาคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม และนิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 4 มาก่อน หรือ - ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 5 หรือเทียบเท่าหรือ - ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ฝึกไม่น้อยกว่า 7 ปี 2) เกณฑ์การประเมิน • ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทุกหน่วย 3) อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ - แสดงหลักฐานว่าได้ทำหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EDS-ZZZ-5-003ZA วิเคราะห์สถานประกอบการ
EDS-ZZZ-5-012ZA ฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา
EDS-ZZZ-5-015ZA พัฒนาคุณภาพของกระบวนการการฝึกอบรม
EDS-ZZZ-5-016ZA นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

ยินดีต้อนรับ