คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย (Adobe Certified Professional: Premiere Pro) Premiere Pro


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย (Adobe Certified Professional: Premiere Pro) Premiere Pro
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในมาตรฐานสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย จะมีความรู้และทักษะในการออกแบบชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้าง แก้ไข ตัดต่อ จัดองค์ประกอบให้กับวิดีโอ เพิ่มตัวอักษร เพิ่มเอฟเฟ็กต์ เพิ่มการเคลื่อนไหว (Animation) ให้กับวิดีโอ ตลอดจนเผยแพร่วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับ
งานมัลติมีเดีย ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย
- ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Adobe Certified Professional: Premiere Pro หรือ
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรม
ตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย จำนวน 5 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
6001 วางแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Plan Video Production Project Work Meet Audience Requirement)
6002 ตั้งค่าชิ้นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้ตรงกับการออกแบบเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Settings Video Production Project Work and User Interface Appropriate for Production)
6003 จัดการองค์ประกอบของชิ้นงานวิดีโอ (Manage Video Composition)
6004 สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของวิดีโอ (Create and Modify Video Visual Elements)
6005 เผยแพร่ชิ้นงานวิดีโอไปยังสื่อดิจิทัล (Publishing Video Production Project Work to Digital Media)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ