หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Plan Video Production Project Work Meet Audience Requirement)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย Adobe Certified Professional Premiere Pro


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 6001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Plan Video Production Project Work Meet Audience Requirement)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และความสามารถในเรื่องการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิงการจัดการวิดีโอหรือการผลิตวิดีโอ การสื่อสารกับผู้ร่วมงานและลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อธิบายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ อธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะด้านการผลิตชิ้นงานวิดีโอ ตลอดจนสามารถเลือกใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
60011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Video Production Project Work to Meet Audience Requirement) 1. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 60011.01 212944
60011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Video Production Project Work to Meet Audience Requirement) 2. ระบุวัตถุประสงค์ของงานตามกลุ่มเป้าหมาย 60011.02 212945
60011 กำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Determine Purpose of Video Production Project Work to Meet Audience Requirement) 3. สรุปวัตถุประสงค์ของงานตามกลุ่มเป้าหมาย 60011.03 212946
60012 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Communicate With Colleagues and Customers to Understand The Video Production Project Work Plan) 1. วิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า 60012.01 212947
60012 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับแผนการผลิตชิ้นงานวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Communicate With Colleagues and Customers to Understand The Video Production Project Work Plan) 2. เลือกใช้คำศัพท์ในการสื่อสารกับลูกค้า 60012.02 212948
60013 อธิบายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Explain Type of Intellectual Property, Required to Use Video Production Project Work) 1. ระบุประเภทของลิขสิทธิ์ 60013.01 212949
60013 อธิบายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Explain Type of Intellectual Property, Required to Use Video Production Project Work) 2. ระบุประเภทของใบอนุญาตใช้ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ 60013.02 212950
60014 สื่อสารความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Explain Key Terminology Related with Video Production Project Work) 1. ระบุคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน 60014.01 212951
60014 สื่อสารความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Explain Key Terminology Related with Video Production Project Work) 2. เลือกใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน 60014.02 212952
60015 ใช้หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Use Best Practice for Video Production Project Work) 1. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตชิ้นงาน 60015.01 212953
60015 ใช้หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Use Best Practice for Video Production Project Work) 2. ระบุแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตชิ้นงาน 60015.02 212954
60015 ใช้หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Use Best Practice for Video Production Project Work) 3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตชิ้นงาน 60015.03 212955

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการระบุวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ชม ความต้องการของผู้ชมในการเตรียมไฟล์โครงการเพื่อใช้ในการตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการกำหนดไฟล์งานที่จะนำมาใช้

2. มีความสามารถในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน และลูกค้าเกี่ยวกับแผนโครงการในการทำวิดีโอ รวมถึงการกำหนดความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อผลงานวิดีโอที่จะสร้างขึ้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ประเภทของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาต และการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้เนื้อหาเฉพาะ ซึ่งมีผลต่อการนำมาทำเป็นผลงานวิดีโอ

2. มีความรู้ในเรื่องคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสียงและวิดีโอดิจิทัล ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานร่วมกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

3. มีความรู้ในหลักบรรณาธิการขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมวิดีโอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

       หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการจัดการทำงานในอุตสาหกรรมวิดีโอ โดยนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตัดต่อวิดีโอมาเรียนรู้ และทำให้เกิดแนวความคิดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

       1.  การระบุกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม และกำหนดความต้องการในการสร้างวิดีโอวิชวลเอฟเฟ็กต์ และกราฟิกเคลื่อนไหว ก่อนที่จะมีการสร้างวิดีโอเหล่านั้น จำเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม (Target Audience) ซึ่งหมายถึง กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายในการทำวิดีโอวิชวลเอฟเฟ็กต์ที่จะนำเสนอ ซึ่งเมื่อกำหนดความต้องการได้แล้ว จึงมากำหนดกลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยจำแนกกลุ่มผู้ชม (Target Audience) ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้

         •    อายุ (Age)

         •    เพศ (Gender)

         •    ที่ตั้ง (Location)

         •    การศึกษา (Education)

         •    สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Status)

     2.    ทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคนิคเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

         •    การพัฒนาทักษะการสนทนา (Conversation)เมื่อเป็นเรื่องของการสนทนามันก็คือการสื่อสารแบบสองทาง (Two-ways communication) ที่มีการแบ่งปันความคิดเห็นหรือความรู้ด้านต่าง ๆ โดยต้องมีทักษะการถ่ายทอดและการโน้มน้าวใจให้คู่สนทนา ได้แก่

              o    แสดงความจริงใจและผ่อนคลาย

              o    พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำและไม่เร่งจนเกินไป

              o    เลือกคำพูดให้เหมาะสม

              o    ปฏิเสธอย่างสุภาพ

              o    ตั้งคำถามเพื่อโต้ตอบ

        •    ภาษากาย (Body Language) เช่น

              o    ยิ้มอย่างจริงใจและมีอารมณ์ขัน

              o    ผ่อนคลายอย่าเกร็ง

              o    การส่งสายตา (Eye Contact)

        •    การฟังและการสังเกต (Listening & Observation)

              o    มีปฏิสัมพันธ์บ้าง

              o    สังเกตบรรยากาศในห้อง

        •    เนื้อหาในการพูด (Information)

              o    หลีกเลี่ยงข้อมูลที่มากจนเกินไป

             o    จัดลำดับความสำคัญ

     3.    หลักการตัดต่อวิดีโอ

         •     ต้องตรวจสอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเครื่องมือครบหรือไม่เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ตัดต่อวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้

             o    คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการตัดต่อไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้ 

             o    ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ

             o    ตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ว่ามีเพียงพอหรือไม่

        •      จัดระเบียบไฟล์โปรเจกต์ตั้งแต่เริ่มต้น

             o    ต้องมีการตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บงาน 

             o    ต้องมีการกำหนดชื่อไฟล์ที่สอดคล้องกับงานวิดีโอนั้น ๆ เช่น กำหนดชื่อวิดีโอเริ่มแรกควรตั้งชื่อ Intro_VDO เป็นต้น

        •      สำรองข้อมูลวิดีโอ และไฟล์ข้อมูล

            o    ควรมี External Harddisk ไว้เพื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ

            o    ทุก ๆ ครั้งที่มีการทำงานเสร็จ ควรมีการสำรองข้อมูลไฟล์นั้นไว้ใน External Harddisk

       •      การตัดวิดีโอให้กระชับเนื้อหา

            o    คำนึงถึงการตัดต่อวิดีโอว่ากระทบกับเนื้อหาที่สำคัญหรือไม่

            o    ปรับเปลี่ยน สีสัน ความอิ่มตัวของสี อุณหภูมิของสีวิดีโอ

       •      การใส่เสียงบรรยาย และเสียงเพลงประกอบ

            o    ใส่เสียงบรรยายให้เข้ากับเนื้อหาวิดีโอ

            o    ใส่เสียงเพลงประกอบให้กับวิดีโอ โดยปรับระดับเสียงที่เบา ไม่ดังจนเกินไป

       •      การตัดต่อ และส่งออกไฟล์วิดีโอ

           o    ตรวจสอบจนแน่ใจ แล้วคลิกคำสั่งส่งออกไฟล์ (Export to Video)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ