หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตั้งค่าชิ้นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้ตรงกับการออกแบบเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Settings Video Production Project Work and User Interface Appropriate for Production)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย Adobe Certified Professional Premiere Pro


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 6002

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตั้งค่าชิ้นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้ตรงกับการออกแบบเพื่อผลิตชิ้นงานวิดีโอ (Settings Video Production Project Work and User Interface Appropriate for Production)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และความสามารถในเรื่องสร้างและตั้งค่าซีเควนซ์ (Sequence) ปรับแต่งพื้นที่ปฏิบัติงาน (Workspace) และตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงาน ใช้เครื่องมือควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอ ตลอดจนการนำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
60021 สร้างและตั้งค่าซีเควนซ์ (Sequence) ของโปรแกรมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน (Create and Settings Sequence Appropriate with Video Production Project Work) 1. สร้างซีเควนซ์ (Sequence) ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 60021.01 212956
60021 สร้างและตั้งค่าซีเควนซ์ (Sequence) ของโปรแกรมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน (Create and Settings Sequence Appropriate with Video Production Project Work) 2. ตั้งค่าซีเควนซ์ (Sequence) ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 60021.02 212957
60022 ปรับแต่งพื้นที่ปฏิบัติงานและตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงาน (Customize Program Workspace Appropriate with Video Production Project Work) 1. จัดวางเครื่องมือภายในหน้าต่างของโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ 60022.01 212958
60022 ปรับแต่งพื้นที่ปฏิบัติงานและตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงาน (Customize Program Workspace Appropriate with Video Production Project Work) 2. คืนค่าเริ่มต้นของพื้นที่ปฏิบัติงาน 60022.02 212959
60022 ปรับแต่งพื้นที่ปฏิบัติงานและตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงาน (Customize Program Workspace Appropriate with Video Production Project Work) 3. ใช้คำสั่งตั้งค่าพื้นฐาน (Application Preferences) ของโปรแกรมเพื่อกำหนดค่าให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงาน 60022.03 212960
60023 ใช้เครื่องมือควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอ (Use Tool to Playback Video Clip) 1. ใช้เครื่องมือเล่นคลิปวิดีโอ 60023.01 212961
60023 ใช้เครื่องมือควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอ (Use Tool to Playback Video Clip) 2. ใช้เครื่องมือหยุดคลิปวิดีโอ 60023.02 212962
60023 ใช้เครื่องมือควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอ (Use Tool to Playback Video Clip) 3. ใช้เครื่องมือ Marker 60023.03 212963
60024 นำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน (Import Media from Other Sources) 1. นำเข้าไฟล์ภาพ 60024.01 212964
60024 นำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน (Import Media from Other Sources) 2. นำเข้าไฟล์เสียง 60024.02 212965
60024 นำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน (Import Media from Other Sources) 3. นำเข้าไฟล์คลิปวิดีโอ 60024.03 212966
60024 นำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน (Import Media from Other Sources) 4. เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ถูกนำเข้ามาในชิ้นงาน 60024.04 212967
60024 นำเข้าไฟล์มัลติมีเดียจากแหล่งอื่นมาใช้ในชิ้นงาน (Import Media from Other Sources) 5. ลบไฟล์ที่ถูกนำเข้ามาในชิ้นงาน 60024.05 212968

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ทักษะในการสร้าง และกำหนดค่าโครงการไฟล์โปรเจกต์ และซีเควนซ์ (Sequence)

2.  ทักษะการนำทาง การจัดระเบียบ และการปรับแต่งพื้นที่ทำงานภายในโปรแกรมให้เหมาะสม โดยรวมถึงการปรับแต่งหน้าจอโปรแกรม เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

3.  ทักษะวิธีการใช้เครื่องมือออกแบบที่ไม่แสดงให้เห็นในอินเทอร์เฟซ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานของวิดีโอ รวมถึงการใช้เครื่องมือ (Tools) ในการปรับแต่งวิดีโอได้

4.  ทักษะวิธีการนำเข้าทรัพยากร เช่น ไฟล์ภาพและวิดีโอ เป็นต้น เข้าไปไว้ในไฟล์โครงการ (Project File) เพื่อสะดวกในการตัดต่อ และใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  การทำความเข้าใจ และเรียนรู้การสร้างไฟล์โปรเจกต์ และซีเควนซ์ (Sequence)

2.  การทำความเข้าใจ และเรียนรู้การนำเข้าทรัพยากร เช่น ไฟล์ภาพและวิดีโอ เป็นต้น เข้าไว้ในไฟล์โครงการ (Project File) เพื่อจะได้ทราบถึงนามสกุลไฟล์ที่สามารถนำเข้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการกำหนดค่าโครงการและอินเทอร์เฟซ เพื่อทำให้การใช้งานโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอ ทำได้สะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1.    การสร้าง แก้ไขไฟล์งาน และซีเควนซ์ในการใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ ผู้ใช้งานจะต้องเรียนรู้ Graphic User Interface (GUI) ซึ่งมีการแบ่งหน้าการใช้งานของโปรแกรม ออกเป็นหน้าต่างย่อย ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยหน้าต่างย่อย จะเรียกว่า แพเนล (Panel) ซึ่งสามารถวางซ้อนทับกันได้ ซึ่งวิธีการสร้าง และแก้ไขมีดังนี้

         •    สร้างไฟล์โปรเจกต์ ทำได้โดยคลิก New Project แล้วกำหนดค่าดังนี้

              o    Name ชื่อโปรเจกต์

              o    Location กำหนดตำแหน่งที่เก็บไฟล์

              o    Display Format (Video) กำหนดหน่วยวัดเวลาใน Time

              o    Display Format (Audio) กำหนดการแสดงผลรูปแบบเสียง

              o    Capture Format กำหนดรูปแบบ ความละเอียดภาพ (DV=ทั่วไป, HDV=ความละเอียดสูง) คลิกปุ่มตกลง

      2.    การจัดระเบียบ การปรับแต่งพื้นที่ทำงานภายในโปรแกรม และการใช้เครื่องมือออกแบบอื่น ๆ หน้าจอโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ แบ่งหน้าจอการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

            •    แถบเมนูบาร์ แถบเมนูคำสั่งที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีใช้งานในโปรแกรม

            •    หน้าต่าง Program Monitor เป็นพื้นที่ทำงานในการแสดงไฟล์ภาพและวิดีโอ

            •    กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เครื่องมือพื้นฐานใช้งานทั่วไป เช่น เครื่องมือ Selection เลือกส่วนวัตถุต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน ของเครื่องมือ Hand คลิกเลื่อนดูพื้นที่การทำงาน ในโปรแกรมได้ เป็นต้น

            •    หน้าต่าง Timeline ที่แสดงช่วงเวลาของวิดีโอ

      3.    การนำเข้าทรัพยากรไฟล์ต่าง ๆ

            •    คลิกเมนู File เลือก Import เลือกไฟล์ที่ต้องการ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ