หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของวิดีโอ (Create and Modify Video Visual Elements)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย Adobe Certified Professional Premiere Pro


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 6004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างและปรับแต่งส่วนประกอบของวิดีโอ (Create and Modify Video Visual Elements)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือสร้าง แก้ไขไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ การเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ ปรับแต่งฟุตเทจ (Footage) กำหนดความเร็วในการเล่น กำหนดความดังของเสียง กำหนดสี กำหนดค่าความโปร่งใส (Opacity) เพิ่มเอฟเฟ็กต์ ใช้คีย์เฟรม (Key Frame) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
60041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอ (Create and Edit Video and Audio) 1. ใช้เครื่องมือ Source Monitor เพื่อตัดต่อวิดีโอ 60041.01 212976
60041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอ (Create and Edit Video and Audio) 2. ใช้เครื่องมือ Program Monitor เพื่อตัดต่อวิดีโอ 60041.02 212977
60041 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอ (Create and Edit Video and Audio) 3. ใช้เครื่องมือ In and Out Point เพื่อตัดต่อวิดีโอ 60041.03 212978
60042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Create and Edit Animate of Object on Video) 1. ใช้เครื่องมือ Type Tool เพื่อเพิ่มข้อความ 60042.01 212979
60042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Create and Edit Animate of Object on Video) 2. ใช้เครื่องมือสร้างรูปทรง 60042.02 212980
60042 ใช้เครื่องมือสร้างและแก้ไขการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Create and Edit Animate of Object on Video) 3. ใช้แผงกราฟิก (Graphic Panel) เพื่อปรับแต่งข้อความและรูปทรง 60042.03 212981
60043 ใช้เครื่องมือปรับแต่งฟุตเทจ (Footage) เพื่อใช้ในซีเควนซ์ (Sequence) (Transform Footage for Use in Sequence) 1. ใช้เครื่องมือกำหนดอัตราส่วนความสูงและความกว้าง (Aspect Ratio) ของวิดีโอ 60043.01 212982
60043 ใช้เครื่องมือปรับแต่งฟุตเทจ (Footage) เพื่อใช้ในซีเควนซ์ (Sequence) (Transform Footage for Use in Sequence) 2. ใช้เครื่องมือ Razor Tool เพื่อตัดคลิปวิดีโอ 60043.02 212983
60043 ใช้เครื่องมือปรับแต่งฟุตเทจ (Footage) เพื่อใช้ในซีเควนซ์ (Sequence) (Transform Footage for Use in Sequence) 3. ใช้เครื่องมือ Slip Tool เพื่อตัดคลิปวิดีโอ 60043.03 212984
60043 ใช้เครื่องมือปรับแต่งฟุตเทจ (Footage) เพื่อใช้ในซีเควนซ์ (Sequence) (Transform Footage for Use in Sequence) 4. ใช้เครื่องมือ Rolling Edit Tool เพื่อตัดคลิปวิดีโอ 60043.04 212985
60044 ใช้เครื่องมือตั้งค่าและปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Settings and Adjust Video Clip) 1. ใช้คำสั่งกำหนดค่าความเร็วของคลิปวิดีโอ 60044.01 212986
60044 ใช้เครื่องมือตั้งค่าและปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Settings and Adjust Video Clip) 2. ใช้คำสั่งปรับความดังของเสียงของคลิปวิดีโอ 60044.02 212987
60045 ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Use Effect to Modify Video Clip) 1. ใช้คำสั่งแก้ไขสีของวิดีโอแบบอัตโนมัติ  60045.01 212988
60045 ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Use Effect to Modify Video Clip) 2. ใช้เอฟเฟ็กต์สำเร็จรูป (Presets) ให้กับคลิปวิดีโอ 60045.02 212989
60045 ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Use Effect to Modify Video Clip) 3. ใช้คำสั่งกำหนดความโปร่งใส (Opacity) ให้กับคลิปวิดีโอ  60045.03 212990
60045 ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อปรับแต่งคลิปวิดีโอ (Use Effect to Modify Video Clip) 4. ใช้คำสั่ง Mask เพื่อซ่อนวัตถุในคลิปวิดีโอ 60045.04 212991
60046 ใช้คีย์เฟรม (Key Frame) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Use Key Frame to Control Object on Video) 1. สร้างคีย์เฟรมให้กับคลิปวิดีโอ 60046.01 212992
60046 ใช้คีย์เฟรม (Key Frame) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Use Key Frame to Control Object on Video) 2. เพิ่มคีย์เฟรมให้กับคลิปวิดีโอ 60046.02 212993
60046 ใช้คีย์เฟรม (Key Frame) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Use Key Frame to Control Object on Video) 3. ปรับแต่งคีย์เฟรมให้กับคลิปวิดีโอ 60046.03 212994
60046 ใช้คีย์เฟรม (Key Frame) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุบนวิดีโอ (Use Key Frame to Control Object on Video) 4. ใช้คีย์เฟรมเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวให้กับวัตถุบนคลิปวิดีโอ 60046.04 212995
60047 ใช้คำสั่งกำหนดไฟล์เสียงเพื่อการตัดต่อวิดีโอ (Manage Audio for Video Editing) 1. ใช้เอฟเฟ็กต์สำเร็จรูป (Presets) ให้กับเสียงในคลิปวิดีโอ 60047.01 212996
60047 ใช้คำสั่งกำหนดไฟล์เสียงเพื่อการตัดต่อวิดีโอ (Manage Audio for Video Editing) 2. ใช้คำสั่งเพิ่มเสียงลงในซีเควนซ์ (Sequence) 60047.02 212997
60047 ใช้คำสั่งกำหนดไฟล์เสียงเพื่อการตัดต่อวิดีโอ (Manage Audio for Video Editing) 3. ใช้คำสั่งปรับแต่งเสียงบนไทม์ไลน์ 60047.03 212998

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  มีความสามารถใช้เครื่องมือและคุณสมบัติหลักในการแก้ไขเสียงและวิดีโอ

2.  มีความสามารถเพิ่ม และสร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความชื่อเรื่อง และแก้ไขคุณสมบัติของชื่อเรื่อง

3.  มีความสามารถแปลงฟุตเทจเพื่อใช้ในซีเควนซ์

4.  มีความสามารถใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อแก้ไขวิดีโอในซีเควนซ์

5.  มีความสามารถใช้คีย์เฟรมเพื่อควบคุมคุณสมบัติของวิดีโอ และจัดการเสียงในซีเควนซ์ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติหลักในการแก้ไขเสียง และวิดีโอ

2. มีความรู้ในการใช้คีย์เฟรมเพื่อควบคุมคุณสมบัติของวิดีโอ และจัดการเสียงในซีเควนซ์ได้

3. มีความรู้ในการใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อแก้ไขวิดีโอในซีเควนซ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการจัดการสร้าง และการแก้ไของค์ประกอบวิชวล ซึ่งทำให้วิดีโอที่มีการตัดต่อมีสีสัน  มีจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยการใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ประกอบกับการตัดต่อวิดีโอเข้าด้วยกัน ทำให้การตัดต่อวิดีโอมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

      1.  การปรับแต่งคลิปวิดีโอในซีเควนซ์ โดยปกติคลิกภาพนิ่งที่จะนำมาวางบนแทร็ก ค่าเริ่มต้นจะมีความยาว 5 วินาที หากต้องการเพิ่มความยาว สามารถทำได้โดยการคลิกที่ท้ายคลิป หรือหัวคลิป เพื่อลากออกไป เพื่อขยายได้ แต่การขยาย จะทำได้กับภาพนิ่ง หากเป็นไฟล์วิดีโอ จะขยายได้จำกัด

      2.  การรวมกลุ่มคลิปในซีเควนซ์หากทำการรวมคลิปไว้ในกลุ่มเดียวกัน สามารถทำได้โดยคลิกเมนู Clip เลือก Group หรือคลิกขวาเลือก Group เป็นการรวมคลิปวิดีโอ

      3.  การปรับความเร็วในการแสดงคลิปในซีเควนซ์คลิกขวาที่คลิปที่ต้องการเลือก Speed/Duration ใส่ความเร็วที่ต้องการ

      4.  การใส่ Effects ให้คลิปวีดีโอในซีเควนซ์ ในการใส่เอฟเฟ็กต์วิดีโอ ทำได้โดยไปที่ Effects Panel ซึ่งจะมีรายชื่อเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ดังนี้ 

           •    Presets เอฟเฟ็กต์สำเร็จรูปที่โปรแกรมทำการกำหนดค่าให้

           •    Audio Effects เอฟเฟ็กต์ในการปรับแต่งค่าคลิปเสียง

           •    Audio Transitions เอฟเฟ็กต์ในการเชื่อมต่อเสียงระหว่างคลิป

           •    Video Effect เอฟเฟ็กต์ในการปรับแต่งคลิปภาพ

           •    Video Transitions  เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนฉากภาพ

      5.    การใช้เอฟเฟ็กต์ Transitions ในการเปลี่ยนฉากการเปลี่ยนภาพด้วย Video Transition ในการตัดต่อโดยนำมาภาพมาวางต่อกัน แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนฉากด้านหลัง ตัวอย่างรูปแบบ Effect Video Transitions เช่น

          •    3D Motion เทคนิคการเปลี่ยนภาพที่อาศัยลูกเล่นการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ พร้อมมุมมองแบบ Perspective เข้าช่วยในการเปลี่ยนภาพนั้นให้ดูมีมิติมากขึ้น

          •    Dissolveเทคนิคการเปลี่ยนภาพที่อาศัยหลักการซ้อนภาพคลิปวิดีโอทั้ง 2 คลิปเข้าด้วยกัน 

          •    Iris เทคนิคที่มีลักษณะคล้ายกับการกะพริบของม่านตา หรือม่านชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป

          •    Page Peel เทคนิคการเปลี่ยนภาพที่อาศัยการพลิกหน้ากระดาษในรูปแบบต่าง ๆ

          •    Slide เทคนิคการเปลี่ยนภาพโดยอาศัยการเลื่อนรูปภาพของคลิป Video ไปเป็นอีกภาพหนึ่งแทน โดยมีรูปแบบการเลื่อนเปลี่ยนภาพหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

          •    Wipe เทคนิคการเปลี่ยนภาพคล้ายกับแบบ Slide แตกต่างกันตรงที่เปลี่ยนภาพแบบ Wipe นั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุต่าง ๆ เช่น การหมุนของเข็มนาฬิกา เป็นต้น

          •    Zoom เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบซูมเข้า-ออกของภาพ มาสลับเปลี่ยนกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ