หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการองค์ประกอบของชิ้นงานวิดีโอ (Manage Video Composition)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย Adobe Certified Professional Premiere Pro


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 6003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการองค์ประกอบของชิ้นงานวิดีโอ (Manage Video Composition)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือจัดการแทร็ก (Track) และซีเควนซ์ (Sequence) ในการผลิตชิ้นงาน ใช้แผงไทม์ไลน์เพื่อจัดการแทร็กเสียงและวิดีโอ ใช้เครื่องมือควบคุมแทร็ก (Track Output) เพื่อแสดงผลของคลิปวิดีโอ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
60031 ใช้เครื่องมือจัดการแทร็ก (Track) และซีเควนซ์ (Sequence) ในการผลิตชิ้นงาน (Manage Tracks and Sequences)
1. ใช้แผงไทม์ไลน์เพื่อจัดการแทร็กเสียง (Audio Track)
60031.01 212969
60031 ใช้เครื่องมือจัดการแทร็ก (Track) และซีเควนซ์ (Sequence) ในการผลิตชิ้นงาน (Manage Tracks and Sequences)
2. ใช้แผงไทม์ไลน์เพื่อจัดการแทร็กวิดีโอ (Video Track)
60031.02 212970
60031 ใช้เครื่องมือจัดการแทร็ก (Track) และซีเควนซ์ (Sequence) ในการผลิตชิ้นงาน (Manage Tracks and Sequences) 3. ใช้คำสั่ง Nest เพื่อจัดกลุ่มคลิปวิดีโอในซีเควนซ์ (Sequence) 60031.03 212971
60032 ใช้เครื่องมือควบคุมแทร็ก (Track Output) เพื่อแสดงผลของคลิปวิดีโอ (Use Track Output for Display Video Clip)

1. ใช้เครื่องมือเปิดการแสดงผลแทร็ก (Show Track)

60032.01 212972
60032 ใช้เครื่องมือควบคุมแทร็ก (Track Output) เพื่อแสดงผลของคลิปวิดีโอ (Use Track Output for Display Video Clip) 2. ใช้เครื่องมือปิดการแสดงผลแทร็ก (Hide Track) 60032.02 212973
60032 ใช้เครื่องมือควบคุมแทร็ก (Track Output) เพื่อแสดงผลของคลิปวิดีโอ (Use Track Output for Display Video Clip) 3. ใช้เครื่องมือปิดเสียงแทร็กที่ถูกเลือก (Mute Track) 60032.03 212974
60032 ใช้เครื่องมือควบคุมแทร็ก (Track Output) เพื่อแสดงผลของคลิปวิดีโอ (Use Track Output for Display Video Clip) 4. ใช้เครื่องมือปิดเสียงแทร็กอื่นที่ไม่ได้ถูกเลือก (Solo Track) 60032.04 212975

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  มีความสามารถในการจัดการแทร็กและซีเควนซ์ 

2.  มีความสามารถเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเอาต์พุตแทร็ก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  มีความรู้การจัดการแทร็กและซีเควนซ์

2.  มีความรู้เปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเอาต์พุตแทร็ก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการจัดการโครงการไฟล์วิดีโอ ซึ่งกำหนดแทร็ก และซีเควนซ์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการตัดต่อวิดีโอ และแทรกไฟล์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1.  การกำหนดซีเควนซ์ (Sequence) ไฟล์ Sequence เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ มีหน้าที่เป็นเสมือนพื้นที่ทำงานภาพในไฟล์โปรเจกต์

         •   การปรับแต่งซีเควนซ์ (Sequence)

              1.  คลิกเมนู Sequence เลือก Sequence Settings

              2.  กำหนดค่า แล้วคลิกปุ่มตกลง

     2.  การทำงานกับแทร็กในแผงไทมไลน์ (Timeline Panel)

         •    Timeline คือส่วนสำคัญที่ใช้ในการตัดต่อและเรียงลำดับงานวิดีโอ โดยการนำคลิปต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน และตัดต่อส่วนที่ต้องการ รวมทั้งการใส่เสียงบรรยายและเทคนิคภาพต่าง ๆ แทร็กจะมีอยู่ 2 ประเภท

         •    Video Track (V) สำหรับทำงานเกี่ยวกับส่วนของภาพและข้อความ

         •    Audio Track (A) สำหรับทำงานเกี่ยวกับคลิปเสียง

         •    การวางไฟล์คลิปวิดีโอลงใน Timeline

              1.  ไปที่ตำแหน่ง Project Panel

              2.  คลิกเลือกคลิปไฟล์ที่ต้องการ

             3.   ลากมาใส่ในช่อง Timeline


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ยินดีต้อนรับ