คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM) งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (CM) มีทักษะในการตรวจสอบ และติดตามผลจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเครื่องกลและทางไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพ ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง บันทึกสาเหตุและรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ

     2.3 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่านระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-TYAG-673A บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางเครื่องกลเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
GPW-NILT-674A บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุมเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
GPW-IAND-675A ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ