คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น การจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่ ประสานงานเข้าพื้นที่ซ่อมบำรุง ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานซ่อมบำรุง มีทักษะในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเครื่องกลและทางไฟฟ้า บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง และควบคุมคุณภาพของงานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวช. ในสาขาช่าง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-YGJH-670A เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
GPW-IZVS-671A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าขยะ
GPW-WYHH-672A บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ