คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบงานบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM) และงานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (CM) จากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเครื่องกลและทางไฟฟ้า จัดทำฐานข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการบำรุงรักษาสำหรับการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงลึก และการวางแผนบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตลอดจนการจัดเตรียมอะไหล่เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวส. ในสาขาช่าง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) และมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

     2.2 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-QLFZ-676A ตรวจสอบและติดตามแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
GPW-HXEP-677A รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา
GPW-UTDT-678A วิเคราะห์ข้อมูลการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษาเชิงลึก
GPW-ZSDB-679A บริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองและคลังพัสดุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ