คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมระดับ 3 นั้น จะสามารถดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประเมินผลการซ่อมบำรุง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  2. ทักษะการเรียนรู้   3. การทำงานเป็นทีม  4. การตัดสินใจเบื้องต้น 5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในงานช่างเทคนิค ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3.ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรชำนาญการ หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าช่างเทคนิค หัวหน้าช่างอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงหรือแผนกวิศวกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-DEXO-342A วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-RQHD-345A ประเมินผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-BHWE-346A วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ