คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4 นั้น จะสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการซ่อมบำรุง และสรุปผลการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้การผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์      2. ทักษะการเรียนรู้ 3. การทำงานเป็นทีม 4. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ 6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 7. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     2. มีประสบการณ์ในงานช่างเทคนิค ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ช่างเทคนิคทั่วไป ช่างอุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-HPMF-343A ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-NXJS-344A ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-AHYH-347A ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
FPC-IRDZ-348A สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ