คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3 นั้น จะสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการซ่อมบำรุง และสรุปผลการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

  2. ทักษะการเรียนรู้

3. การทำงานเป็นทีม

4. การตัดสินใจเบื้องต้น

5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ในงานช่างเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ช่างเทคนิคทั่วไป ช่างอุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-3-084ZB ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-3-085ZB ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ