หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-MPD-3-085ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม จะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักรภายหลังการซ่อมบำรุง  การปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง โดยการนำผลจากรายงานผลการซ่อมบำรุงมาปรับแก้ไข และการเปลี่ยนแผนการผลิต ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตใหม่อย่างทันถ่วงที เพื่อความมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: น้ำนมโคดิบตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 6003-2553) - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ 103101 ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร D1031.01 107607
D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ 103102 เขียนรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร D1031.02 107608
D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ 103103 วิเคราะห์ความเสียหายของการซ่อมบำรุงเครื่องจักร D1031.03 107609
D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ 103104 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการเบิกอะไหล่ D1031.04 107610
D1031 ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ 103105 ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ D1031.05 107611
D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม 103201ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร D1032.01 107612
D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม 103202 ใช้ Check list ข้อมูลหลังการซ่อมบำรุงเครื่องจักร D1032.02 107613
D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม 103203 เข้าใจคุณลักษณะและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร D1032.03 107614
D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม 103204เข้าใจและตีความหมายแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง D1032.04 107615
D1032 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม 103205เขียนรายงานผลการตรวจสอบหลังการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ถูกต้อง D1032.05 107616

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์
- ความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน
2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. ทักษะด้านการประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. ทักษะด้านการตีความข้อมูลทางสถิติ เพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ทักษะด้านการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะด้านการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้ด้านหลักการและกระบวนการทำงานเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านการหาค่าประสิทธิภาพเครื่องจักร
3. ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ
4. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
5. ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. ข้อสอบข้อเขียน
2. ข้อสอบสัมภาษณ์
3. การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักร การเบิกอะไหล่และอุปกรณ์ และรายงานผลภายหลังการซ่อมบำรุงได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อความมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. ข้อสอบข้อเขียน
2. ข้อสอบสัมภาษณ์
3. การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ