คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการวางแผนการสอนและทำการสอนความรู้ภาคทฤษฎีความปลอดภัยของอากาศยานเฉพาะแบบ ความรู้ด้านเทคนิคของอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์เฉพาะแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. หลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program)
  2. มีใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ - กรมการบินพลเรือน:

          ครูฝึกภาคทฤษฎี/Ground Instructor ประกอบด้วย

          a. หัวข้อความรู้พื้นฐาน

          b. หัวข้อความรู้เฉพาะหลักสูตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบิน  นิรภัยการบิน  ช่างเทคนิค

          หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยการบิน และถือใบรับรองครูฝึกด้านความปลอดภัยเครื่องบินเฉพาะแบบ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-4-001ZA ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
AVT-FTN-4-002ZA สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ