หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-4-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3153       อาชีพครูฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะการปฏิบัติงานและความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์ และหรือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน และสนับสนุนการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้โดยสาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอบรมฝึกสอนด้านการบินนักเรียน นักศึกษาในสายการเรียนเกี่ยวกับการบิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

3153 นักบินและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานความเป็นครู อย่างน้อย 25 ชั่วโมง หรือหลักสูตร FIT-PRO

 2. ผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

 3. ใบรับรองหรือหนังสือรับรองครูฝึกด้านความปลอดภัย


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50101.01 วางแผนการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 1 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 50101.01.01 20953
50101.01 วางแผนการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 2 เตรียมเนื้อหาในการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์ 50101.01.02 20954
50101.01 วางแผนการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 3 กำหนดรูปแบบสื่อและเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์ 50101.01.03 20955
50101.01 วางแผนการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 4 กำหนดวิธีการสอน 50101.01.04 20956
50101.01 วางแผนการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 5 จัดทำเครื่องมือการประเมินผล 50101.01.05 20957
50101.02 ดำเนินการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ

1 ดำเนินการสอนภายใต้องค์ประกอบดังนี้

- การเข้าสู่บทเรียน (Motivation Introduction)

- การให้เนื้อหาความรู้(Information)

- การสรุปเนื้อหา ( Conclusion or Summary)

50101.02.01 20958
50101.03 ประเมินผลการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 1 ประเมินผลตามเครื่องมือที่กำหนด 50101.03.01 20959
50101.03 ประเมินผลการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคของอุปกรณ์และหรือยานพาหนะ 2 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 50101.03.02 20960

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทำการสอนได้อย่างมีคุณภาพและแสดงขีดความสามารถในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน

 • นำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีทักษะและเหตุผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • หลักสูตรครูพื้นฐาน

 • หลักสูตรด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          - ใบประเมินการปฏิบัติการสอน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - ผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย          - ใบรับรองหรือหนังสือรับรองครูฝึกด้านความปลอดภัย(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมิน          - พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน           - ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้          - อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน          - เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ          - การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
 1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

 2. สถานที่ทำงาน (work site)

 3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และ

 4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)(ข) คำอธิบายรายละเอียด          i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
 • กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เตรียมเนื้อหาในการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์

 • กำหนดรูปแบบสื่อและเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์

 • กำหนดวิธีการสอน

 • จัดทำเครื่องมือการประเมินผล

 • ดำเนินการสอนภายใต้องค์ประกอบดังนี้

  • การเข้าสู่บทเรียน (Motivation  Introduction)

  • การให้เนื้อหาความรู้ (Information)

  • การสรุปเนื้อหา ( Conclusion or Summary) • ประเมินผลตามเครื่องมือที่กำหนด

 • วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน          ii) สถานที่ทำงาน (work site)
 • ตรวจสอบห้องเรียนที่ใช้ประกอบการสอน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยความสะดวกในการทำงาน          iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยความสะดวกในการทำงาน          iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
 • คู่มือด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์          18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี)           18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบทักษะ (ภาคปฏิบัติ)ยินดีต้อนรับ