หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-4-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3153       อาชีพครูฝึกด้านเทคนิคและอุปกรณ์บนอากาศยาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ ประกอบด้วยทักษะการปฏิบัติงานและความรู้ด้านเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้โดยสาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพฝึกอบรมด้านการบิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

3153 นักบินและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- หลักสูตรครูพื้นฐาน- หลักสูตร Basic Aircraft Technical System (BATS)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50102.01 วางแผนการสอนความรู้ด้านเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 1 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 50102.01.01
50102.01 วางแผนการสอนความรู้ด้านเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 2 เตรียมเนื้อหาในการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์ 50102.01.02
50102.01 วางแผนการสอนความรู้ด้านเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 3 กำหนดรูปแบบสื่อและเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์ 50102.01.03
50102.01 วางแผนการสอนความรู้ด้านเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 4 กำหนดวิธีการสอน 50102.01.04
50102.01 วางแผนการสอนความรู้ด้านเทคนิคเพื่อการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 5 จัดทำเครื่องมือการประเมินผล 50102.01.05
50102.02 ดำเนินการสอนความรู้ด้านเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ

1 ดำเนินการสอนภายใต้องค์ประกอบดังนี้

- การเข้าสู่บทเรียน (Motivation Introduction)

- การให้เนื้อหาความรู้(Information)

- การสรุปเนื้อหา ( Conclusion or Summary)

50102.02.01
50102.03 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคนิคของอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 1 ประเมินผลตามเครื่องมือที่กำหนด 50102.03.01
50102.03 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคนิคของอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ 2 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 50102.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

หลักสูตรครูพื้นฐานหลักสูตร Basic Aircraft Technical System (BATS)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทำการสอนได้อย่างมีคุณภาพและแสดงขีดความสามารถในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน

 • นำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีทักษะและเหตุผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • หลักสูตรครูพื้นฐาน

 • หลักสูตร Basic Aircraft Technical System (BATS)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          - ใบประเมินการปฏิบัติการสอน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - ใบรับรองหลักสูตรพื้นฐาน          - ใบรับรองหลักสูตร Basic Aircraft Technical System (BATS)(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมิน          - พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน           - ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้          - อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน          - เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ          - การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
 1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

 2. สถานที่ทำงาน (work site)

 3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และ

 4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)(ข) คำอธิบายรายละเอียด          i) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
 • กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เตรียมเนื้อหาในการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์

 • กำหนดรูปแบบสื่อและเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเวลาและวัตถุประสงค์

 • กำหนดวิธีการสอน

 • จัดทำเครื่องมือการประเมินผล

 • ดำเนินการสอนภายใต้องค์ประกอบดังนี้

  • การเข้าสู่บทเรียน (Motivation  Introduction)

  • การให้เนื้อหาความรู้ (Information)

  • การสรุปเนื้อหา ( Conclusion or Summary) • ประเมินผลตามเครื่องมือที่กำหนด

 • วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน          ii) สถานที่ทำงาน (work site)
 • ตรวจสอบห้องเรียนที่ใช้ประกอบการสอน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยความสะดวกในการทำงาน          iii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยความสะดวกในการทำงาน          iv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
 • FCOM

 • QRH

 • FCTM

 • RTOW

 • MEL

 • WBM

 • ICAO


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์          18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี)           18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบทักษะ (ภาคปฏิบัติ)ยินดีต้อนรับ