คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในวางแผนการสอนและทำการสอนความรู้พื้นฐานและระดับสูงภาคทฤษฎี ด้านความปลอดภัยการบิน  ด้านเทคนิคของอุปกรณ์ และทฤษฎีการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินและสนับสนุนการบิน สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. สามารถสอนหัวข้อวิชาเพิ่มขึ้นจาก คุณวุฒิวิชาชีพสาขางานเทคนิคและฝึกอบรมอาชีพครูฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 4 ตามหัวข้อที่กำหนด
  2. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยการบินตามแบบเครื่องบินที่รับผิดชอบสอน
  3. หลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program)
  4. มีใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ - กรมการบินพลเรือน:

          ครูฝึกภาคทฤษฎี/Ground Instructor ประกอบด้วย

          a. หัวข้อความรู้พื้นฐาน

          b. หัวข้อความรู้เฉพาะหลักสูตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบิน  นิรภัยการบิน  ช่างเทคนิค

          หมายเหตุ  : ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยการบิน  ทำการสอนได้ต้องมี License สอนแต่ละหัวข้อวิชา รวมทั้ง License สอนเครื่องบินเฉพาะแบบ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-5-001ZA ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
AVT-FTN-5-002ZA สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-5-006ZA ฝึกอบรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสภาวะไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ