คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการจัดเก็บค่าบริการและจัดการเงินสดย่อยสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ มีกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆและแก้ปัญหาทางเทคนิคของการจัดเก็บค่าบริการ การรับและจ่ายเงินสดย่อยโดยอาศัยคู่มือการปฏิบัติงานและคำแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้เกี่ยวกับค่าบริการต่างๆที่ต้องจัดเก็บสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารทรัพย์สิน มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ สามารถตัดสินใจและวางแผนการจัดเก็บค่าบริการ การรับและจ่ายเงินสดย่อยได้ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ 
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวช.หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปวช.หรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    เจ้าหน้าที่การเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์
    เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-WMQM-150A ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการจากผู้เช่าหรือผู้ใช้อาคาร
ASM-OETP-151A จัดการเงินสดย่อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ