คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับชำนาญการในอาชีพในการจัดเก็บค่าบริการและจัดการเงินสดย่อย มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการรายรับรายจ่ายที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สิน (อาคารเพื่อการพาณิชย์) สามารถหาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายรับรายจ่ายสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สิน (อาคารเพื่อการพาณิชย์) รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารระดับต้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้หลากหลาย มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผลการจัดการรายรับรายจ่ายสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวส.หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปวส.หรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    หัวหน้าแผนกการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์
    หัวหน้าแผนกบัญชีของอาคารเพื่อการพาณิชย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-WMQM-150A ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการจากผู้เช่าหรือผู้ใช้อาคาร
ASM-OETP-151A จัดการเงินสดย่อย
ASM-KRPK-152A จัดการรายรับและรายจ่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ