คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ สามารถบริหารรายรับรายจ่าย จัดทำงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนอย่างอิสระ สามารถแก้ไขปัญหางานบริหารรายรับรายจ่าย การจัดทำงบประมาณ และงานบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและสามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารรายรับรายจ่าย บริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ในเชิงลึกและครอบคลุม ใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับการบริหารระดับกลางในการปฏิบัติงานได้ และสามารถฝึกอบรมผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกระบวนการทำงาน แผนงาน ประเมินผลการบริหารรายรับรายจ่าย และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ได้ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้จัดการฝ่ายการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของอาคารเพื่อการพาณิชย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-RYIX-153A บริหารรายรับและรายจ่าย
ASM-WTOT-154A ดำเนินการจัดทำงบประมาณ
ASM-JJHS-156A บริหารจัดการทรัพย์สินและการเงิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ