คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการลงทะเบียนบัตรโดยสาร และตรวจรับสัมภาระ สามารถเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ก่อนการให้บริการ ให้คำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ และสรุปผลการแก้ไขปัญหาได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านลงทะเบียนบัตรโดยสารมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน และท่าอากาศยาน คุณสมบัติ/ข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ 1. สมรรถนะทุกสมรรถนะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ International Standards ของ IATA Ground Operations Manual–IGOM ที่มีอยู่ใน Reservation Service Manual และ Airport Handling Manual (เช่น Aircraft Emergency Procedures & Aircraft/Airport Security Procedures) 2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) a. กฎข้อบังคับของผู้ประกอบการ เช่น Ground Operation Manual, Passenger Service Manual b. กฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ เช่น Airport Operation Procedure, Emergency Response Procedure ของสนามบินนั้น c. คู่มือของผู้มีส่วนได้-เสียทางธุรกิจ เช่น DCS (Departure Control System) manual, World Tracing System เป็นต้น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-3-087ZA อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร
AVT-GDI-3-088ZA ช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร
AVT-GDI-3-090ZA อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง
AVT-GDI-3-092ZA ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
AVT-GDI-3-093ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ