คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและซับซ้อน หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ชำนาญการในอาชีพระดับ 4 ได้ ต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 แล้ว 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ชำนาญการในอาชีพระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี คุณสมบัติ/ข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ 1. สมรรถนะทุกสมรรถนะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ International Standards ของ IATA Ground Operations Manual–IGOM ที่มีอยู่ใน Reservation Service Manual และ Airport Handling Manual (เช่น Aircraft Emergency Procedures & Aircraft/Airport Security Procedures) 2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) a. กฎข้อบังคับของผู้ประกอบการ เช่น Ground Operation Manual, Passenger Service Manual b. กฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ เช่น Airport Operation Procedure, Emergency Response Procedure ของสนามบินนั้น c. คู่มือของผู้มีส่วนได้-เสียทางธุรกิจ เช่น DCS (Departure Control System) manual, World Tracing System เป็นต้น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-4-087ZA อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร
AVT-GDI-4-088ZA ช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร
AVT-GDI-4-090ZA อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง
AVT-GDI-4-092ZA ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
AVT-GDI-4-093ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
AVT-GDI-4-089ZA บริการและช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-GDI-4-091ZA จัดสรรกำลังคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ