คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และรายงานการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 

2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระดับ 3 อย่างน้อย 3 เดือน หรือ

2. ผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อย่างน้อย 3 เดือน

โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระดับ 3

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ซึ่งมีหน้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และซ่อมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าโดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานขาย หัวหน้าการขาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อก และหัวหน้าฝ่ายขาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-YFDU-001B สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-KFCS-002B ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-HNER-003B ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ECNX-004B ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-WGFO-099B จำแนกประเภทและระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-FUUZ-035B ส่งเสริมการจำหน่าย อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-IIIC-036B รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0355-A : สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ