หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งเสริมการจำหน่าย อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-FUUZ-035B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งเสริมการจำหน่าย อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี2. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ3. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า และวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
302101 ปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด 1. จัดการแผนงานการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่อย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด 302101.01 135336
302101 ปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด 2. ปฏิบัติการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 302101.02 135337
302102 วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า 1. ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นตามช่องทางสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนด 302102.01 135338
302102 วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า 2. นำเสนอโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด 302102.02 135339

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด

        0.1 1. จัดการแผนงานการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่อย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด

        0.2 2. ปฏิบัติการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

    1.วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

        0.3 1. ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นตามช่องทางสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

        0.4 2. นำเสนอโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)302101 ปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด302102 วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1. จัดการแผนงานการส่งเสริมการขายตามวัน เวลาที่ และสถานที่อย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด2. ปฏิบัติการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ1. ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นตามช่องทางสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนด2. นำเสนอโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าตามแผนงานที่บริษัทกำหนดความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทกำหนดK2.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่บริษัทกำหนดK1.1 ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนดK2.1 ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 เลือกใช้แผนงานการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดES1.2-2 แสดงแผนงานการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดES2.1-3 แสดงวิธีการปฏิบัติตามแผนงานการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทกำหนดES1.1-4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงการจัดโปรโมชั่นตามที่บริษัทกำหนดES1.2-5 แสดงผลการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงการจัดโปรโมชั่นตามที่บริษัทกำหนดES2.1-6 แสดงการนำเสนอโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1 อธิบายวิธีการจัดการส่งเสริมการขายตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทกำหนดEK2.1-2 อธิบายหลักการปฏิบัติการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่บริษัทกำหนดEK1.1-3 อธิบายวิธีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนดEK2.1-4 อธิบายโปรโมชั่นของการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าตามแผนงานที่บริษัทกำหนด(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้          เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน          2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ          2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก) คำแนะนำส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงการเข้าใจถึงแผนงานการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด และวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (ข) คำอธิบายรายละเอียด1.ปฏิบัติตามแผนงานส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแผนการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเช่น แผนการตลาด วันเวลาและสถานที่ของการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า และหลักการจัดสถานที่ในการจำหน่ายอัญมณี เป็นต้น2.ปฏิบัติตามวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า โดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเช่น การส่งเสริมการขายด้วยป้ายโฆษณา การส่งเสริมโดยใช้ของแถม การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา การส่งเสริมการขายผ่านโซเซียลมีเดีย(Facebook, LINE)การส่งเสริมการขายแบบชิงโชคลุ้นรางวัล บัตรสะสมแต้มต่าง ๆ และการส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (วันเกิด, วันแม่, วันพ่อ, วันปีใหม่)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2.แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2.แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ