หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จำแนกประเภทและระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-WGFO-099B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จำแนกประเภทและระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า2. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า3. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอัญมณี4. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร5. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเครื่องประดับ6. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี7. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ8. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า และระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)000051 จำแนกประเภทของอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า000052 ระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1.ระบุแหล่งที่มาของอัญมณีประเภทต่าง ๆ ได้2.จำแนกชนิดของสีของอัญมณีได้3.จำแนกรูปแบบการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้4. จำแนกชนิดและสีของโลหะมีค่าได้5. จำแนกประเภทของเครื่องประดับรูปแบบต่าง ๆ ได้1.ระบุวิธีการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้2.ระบุวิธีการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับได้3.ระบุวิธีการขัดชิ้นงานเครื่องประดับได้4. ระบุวิธีการฝังอัญมณีได้5. ระบุวิธีการชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดับได้ความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอัญมณีประเภทต่าง ๆ ได้K2.1 ความรู้เกี่ยวกับชนิดของสีของอัญมณีได้K3.1 ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้K4.1 ความรู้เกี่ยวกับชนิดของโลหะมีค่าได้K4.2 ความรู้เกี่ยวกับสีของโลหะมีค่าได้K5.1 ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องประดับรูปแบบต่าง ๆ ได้K1.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้K2.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำต้นแบบเครื่องประดับได้K2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหล่อเครื่องประดับได้K3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขัดชิ้นงานเครื่องประดับได้K4.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการฝังอัญมณีได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 ระบุแหล่งที่มาของอัญมณีประเภทต่าง ๆ ได้ES2.1-2 แสดงวิธีการจำแนกชนิดของสีของอัญมณีได้ES3.1-3 แสดงวิธีการจำแนกรูปแบบการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้ES4.1-4 แสดงวิธีการจำแนกชนิดของโลหะมีค่าได้ES4.2-5 แสดงวิธีการจำแนกสีของโลหะมีค่าได้ES5.1-6 แสดงวิธีการจำแนกประเภทของเครื่องประดับรูปแบบต่าง ๆ ได้ES1.1-7 ระบุวิธีการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้ES2.1-8 ระบุวิธีการทำต้นแบบเครื่องประดับได้ES2.2-9 ระบุวิธีการหล่อเครื่องประดับได้ES3.1-10 ระบุวิธีการขัดชิ้นงานเครื่องประดับได้ES4.1-11 ระบุวิธีการฝังอัญมณีได้ES5.1-12 ระบุวิธีการชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดับได้   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1 อธิบายแหล่งที่มาของอัญมณีประเภทต่าง ๆ ได้EK2.1-2 อธิบายชนิดของสีของอัญมณีได้EK3.1-3 อธิบายรูปแบบการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้EK4.1-4 อธิบายชนิดของโลหะมีค่าได้EK4.2-5 อธิบายสีของโลหะมีค่าได้EK5.1-6 อธิบายประเภทของเครื่องประดับรูปแบบต่าง ๆ ได้EK1.1-7 อธิบายวิธีการเจียรไนอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ได้EK2.1-8 อธิบายวิธีการทำต้นแบบเครื่องประดับได้EK2.2-9 อธิบายวิธีการหล่อเครื่องประดับได้EK3.1-10 อธิบายวิธีการขัดชิ้นงานเครื่องประดับEK4.1-11 อธิบายวิธีการฝังอัญมณีได้EK5.1-12 อธิบายวิธีการชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดับได้(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ.


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจำแนกประเภทของอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าและระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. จำแนกประเภทของอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าโดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเช่น แหล่งที่มาของอัญมณี สี การเจียระไน ชนิดของโลหะ และประเภทของเครื่องประดับในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง            2. ระบุขั้นตอนการผลิตอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ในขั้นตอนการผลิตอัญมณี เช่น รูปแบบของการเจียระไน การทำต้นแบบและการหล่อ การขัดชิ้นงาน การฝังอัญมณี และการชุบเคลือบชิ้นงานเครื่องประดับ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผล           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผล           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ