หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-IIIC-036B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี2. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ3. อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
302111 บันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 1. ข้อมูลก่อนการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน 302111.01 135340
302111 บันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 2. ข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน 302111.02 135341
302111 บันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน-หลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า 302111.03 135342
302111 บันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 4. บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้องครบถ้วน 302111.04 135343
302112 ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 1. ผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่ามีการตรวจสอบและยืนยันตรงตามเอกสารการจำหน่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 302112.01 135344
302112 ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 2. เอกสารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้อง 302112.02 135345
302112 ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 3. รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 302112.03 135346

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.บันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

        0.1 1. ข้อมูลก่อนการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.2 2. ข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.3 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน-หลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า

        0.4 4. บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

        0.5 1. ผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่ามีการตรวจสอบและยืนยันตรงตามเอกสารการจำหน่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.6 2. เอกสารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้อง

        0.7 3. รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)302111 บันทึกข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด302112 ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1. ข้อมูลก่อนการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน2. ข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารและในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า4. บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้องครบถ้วน1. ผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่ามีการตรวจสอบและยืนยันตรงตามเอกสารการจำหน่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน2. เอกสารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้อง3. รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าถูกส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลก่อนการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK4.1 ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลก่อนและหลังจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าK1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบเอกสารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบK3.1 ความรู้เกี่ยวกับการรายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 เลือกใช้วิธีการบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในรูปแบบเอกสารและในระบบES1.2-2 แสดงผลการบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในรูปแบบเอกสารและในระบบES2.1-3 เลือกใช้วิธีการบันทึกข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในรูปแบบเอกสารและในระบบES2.2-4 แสดงผลการบันทึกข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในรูปแบบเอกสารและในระบบES3.1-5 เลือกใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าES3.1-6 แสดงผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าES4.1-7 เลือกใช้วิธีการบันทึกข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าES4.2-8 สามารถแสดงผลการบันทึกข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าES1.1-9 เลือกใช้วิธีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES1.2-10 แสดงผลการตรวจสอบและยืนยันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES2.1-11 ระบุวิธีการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบES2.2-12 แสดงผลการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบES3.1-13 ระบุวิธีการส่งมอบรายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าES3.2-14 แสดงผลการส่งมอบรายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1 อธิบายหลักการบันทึกข้อมูลก่อนการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าEK2.1-2 อธิบายการบันทึกข้อมูลหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าEK3.1-3 อธิบายวิธีการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าEK4.1-4 อธิบายการบันทึกข้อมูลก่อนและหลังจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าEK1.1-5 อธิบายหลักการตรวจสอบเอกสารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าEK2.1-6 อธิบายหลักการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบEK3.1-7 อธิบายการรายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าก่อนการส่งมอบ    (ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้          เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน          2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ          2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ  


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก) คำแนะนำรายงานการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงการเข้าใจถึงรูปแบบการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด และการตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด (ข) คำอธิบายรายละเอียด1.ปฏิบัติตามรูปแบบการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการบันทึกข้อมูลของการจำหน่ายสินค้า เช่น ข้อมูลก่อนและหลังการจำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ประเภทที่จำหน่าย ราคา จำนวน น้ำหนัก ลวดลาย หรือตามลักษณะ 4Cs เป็นต้น2.ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบการจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเช่น ความถูกต้องของการจดบันทึก ความถูกต้องของข้อมูล จำนวนของการจำหน่ายที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2.แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2.แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ