คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมได้รวมถึงอธิบายประโยชน์และความสำคัญของหลักการเบื้องต้นองค์ประกอบและรูปแบบที่สำคัญของการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS)ในแต่ละข้อได้อย่างชัดเจนแม่นยำ สามารถอธิบายความสำคัญของหลักการประเมินพื้นฐานตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ในกรอบของมาตรฐานที่ตั้งไว้แต่ละข้อได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในการตรวจแปลง โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรายงานผลการตรวจแปลงได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพมีความเป็นกลาง และ หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับบทบาทของตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไป ดังนี้
    -    มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 2 ปี 
    -    มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน Organic อย่างน้อย 4 ครั้ง 
    -    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน อย่างน้อย 2 หลักสูตร ได้แก่ Organic และ หลักสูตรเกี่ยวกับ GMP หรือ HACCP หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหาร โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 4  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
     2.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 4  ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
     2.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 4  ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-GOPU-563A จัดทำรายงานการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ARC-HSXN-564A ควบคุมกระบวนการและความถูกต้องของการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ