คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ อธิบายหลักการเบื้องต้นองค์ประกอบและรูปแบบที่สำคัญของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ได้ สามารถบอกหลักการ ขั้นตอนและเทคนิคของการตรวจประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนในกรอบของมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างตรงประเด็นวางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล สามารถทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตามระบบการรับรองมาตรฐานและสร้างให้เกิดความมั่นใจกับเกษตรกรและผู้บริโภคได้ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในการตรวจแปลง โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรายงานผลการตรวจแปลงได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพมีความเป็นกลาง และ หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับบทบาทของตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง มีดังนี้
       -    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน อย่างน้อย 2 หลักสูตร เช่น Organic  และ หลักสูตรเกี่ยวกับ GMP หรือ HACCP หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหาร โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
       -    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการตรวจประเมิน

2.   หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร)  ระดับ 3  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
      2.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 3 ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
      2.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร) ระดับ 3 ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-TOKU-561A เตรียมการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ARC-KVPS-562A ตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ