คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย  ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ที่คาดการณ์ได้โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง  และควบคุมคุณภาพงานในกระบวนการผลิตโมแม่พิมพ์กราวัวร์ และคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ก่อนส่งไปใช้งานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพทำแม่พิมพ์ กราวัวร์ ระดับ 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์กราวัวร์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-VHUU-122A ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานต้นฉบับ
PRT-MBQR-123A ตรวจสอบและแก้ไขงานวางหน้าเลย์เอาต์ และงานดิจิทัลปรู๊ฟ
PRT-EEIR-124A ควบคุมคุณภาพงานเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์
PRT-RKEI-125A ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์กราวัวร์ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ