คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้ และปฏิบัติงานใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ในทำแม่พิมพ์กราวัวร์ และเตรียมโมแม่พิมพ์กราวัวร์ได้ตามมาตรฐาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถควบคมคุณภาพการทำแม่พิมพ์กราวัวร์ และแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์กราวัวร์ ระดับ 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทำแม่พิมพ์กราวัวร์ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างทำแม่พิมพ์กราวัวร์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-YCBJ-120A ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานก่อนพิมพ์ และตรวจสอบไฟล์งานเบื้องต้น
PRT-AUJR-121A ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาต์ สำหรับแม่พิมพ์กราวัวร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ